Algemene verkoopvoorwaarden online verkoop van productenArtikel 1: Definities 
 • SB Management, gevestigd te Leuven, ondernemingsnummer BE 0456 835 653, wordt verder aangeduid als SB Management.  
 • De klant van SB Management wordt verder aangeduid als klant.

 • Artikel 2: Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door SB Management betreffende de boeken in de webwinkel.
 • Voor training, consultancy en coaching aan bedrijven en organisaties (B2B), gelden deze voorwaarden niet, maar gelden de algemene B2B-voorwaarden hier.
 • Voor gratis informatie, gratis boeken en downloads, gelden deze voorwaarden ook niet, maar gelden de voorwaarden hier.
 • Afwijken van deze voorwaarden kan enkel als het uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

 • Artikel 3: Betaling 
 • De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan.

 • Artikel 4: Herroepingsrecht
 • De consument heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product aan SB Management terugsturen, conform de door SB Management verstrekte redelijke en duidelijke instructies. In geval van boeken moet de verpakking ongeopend blijven om het product te kunnen terugsturen. Gezien de natuur van een boek, staat evaluatie gelijk aan consumeren van de inhoud.

 • Artikel 5: Oplevering en risico-overgang
 • Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van SB Management naar klant.  
 •  

  Artikel 6: Klachten
 • De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 • Klachten moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door klant schriftelijk bij SB Management worden ingediend. 
 • Als een klacht wordt gegrond verklaard binnen de gestelde termijn heeft SB Management het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en klant een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 • De klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan SB Management. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SB Management in staat is hierop adequaat te reageren.  
 • Is een klacht gegrond, dan is SB Management gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 • Artikel 7: Levering
 • Levering gebeurt ‘af winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor klant zijn.
 • De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat SB Management deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Als de klant afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SB Management gerechtigd de zaak voor rekening en risico van klant op te slaan. 
 • In geval de zaken worden geleverd, is SB Management gerechtigd eventuele leveringskosten in rekening te brengen. 
 • Een door SB Management opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een bindende termijn. Bij overschrijding van de termijn moet klant SB Management schriftelijk in gebreke stellen. 
 • SB Management is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. SB Management is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

 • Artikel 8: Overmacht
 • Kan SB Management niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door klant geleden schade.   
 • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee SB Management ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van SB Management.  
 • In geval zich een situatie als hiervoor voordoet met als gevolg dat SB Management niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang SB Management niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 • Artikel 9: Overdracht van rechten
 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

 • Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 • 1. De bij SB Management aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van SB Management totdat klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan SB Management zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 • 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft SB Management het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan SB Management worden tegengeworpen.  

 • Artikel 11: Aansprakelijkheid 
 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot de waarde van de goederen.

 • Artikel 12: Toepasselijk recht
 • Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank van Leuven (België).